Lietuvos bioetikos komitetas
Lithuanian Bioethics Committee
Į pradžią
 
English
Vertikalus meniu

 
 


 

SEMINARAS "STUDENTŲ MOKYMO PROCESAS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE IR KITI ETIKOS KLAUSIMAI"


2017-11-21

Vilnius

Renginio programa

2017 m. lapkričio 21 d. Lietuvos bioetikos komitetas organizavo seminaras „Studentų mokymo procesas sveikatos priežiūros įstaigose ir kiti etikos klausimai“. Seminaras buvo skirtas sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose vykdomas studentų mokymas, specialistams: medicinos etikos komisijų vadovams (ar jų atstovams), asmenims, atsakingiems už mokomojo proceso organizavimą ir kitiems sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams, besidomintiems šia tema.

Seminare dalyvavo atstovai iš įvairių sveikatos priežiūros įstaigų – Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų, Šeškinės poliklinikos, Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės, Vilniaus miesto klinikinės ligoninės, Respublikinės Kauno ligoninės, Vilniaus rajono centrinės poliklinikos, Vilniaus gimdymo namų, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikų, VšĮ Centro poliklinikos, Vilniaus universitetinės ligoninės Žalgirio klinikos, VšĮ Lazdynų poliklinikos.

Seminarą pradėjo Lietuvos bioetikos komiteto direktorius Eugenijus Gefenas pristatydamas dalyvius, nurodydamas pagrindinius seminaro tikslus ir temas.

Lietuvos bioetikos komiteto vyriausioji specialistė Asta Čekanauskaitė aptarė skirtį tarp mokymo (edukacinio) proceso ir mokslinės veiklos (biomedicininio tyrimo), analizavo susijusius teisinius dokumentus, aptarė praktinius pavyzdžius. Pranešėjos teigimu, darytinos šios  išvados: 1) Biomedicininiai yra detaliai sureguliuota sritis (įstatymais ir lydimaisiais teisės aktais), o mokymo procesas reglamentuotas labai bendrai; 2) Sveikatos priežiūros įstaigos turėtų nustatyti tvarką pagal kurią studentai gali naudoti sveikatos priežiūros įstaigose esančia informaciją apie pacientus ir pacientus apklausti, apžiūrėti ar atlikti tam tikras procedūras savo tiriamųjų darbų / kitais mokymosi tikslais; 3) Nors nėra išreikštos teisinės prievolės, atliekant tiriamuosius darbus, studentai turėtų laikytis bendrųjų tyrimų su žmonėmis etikos reikalavimų - informuoti asmenis, gauti jų išreikštą sutikimą, užtikrinti konfidencialumą, gerbti privatumą ir pan.

Greta Burneikaitė (Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Klinikinių tyrimų ir farmakologijos skyriaus vyresnioji gydytoja kardiologė) kartu su Edita Kazėnaite (Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Klinikinių tyrimų ir farmakologijos skyriaus vedėja) parengė ir skaitė pranešimą „Mokymo proceso organizavimas VUL Santaros klinikose“. Seminaro dalyviams pranešimo metu pateikta informacija apie Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Biomedicininių tyrimų koordinacinį centrą. Taip pat akcentuota, kad 2017 m. Santaros klinikose patvirtinta biomedicininių tyrimų vykdymą (ir studentų tiriamųjų darbų atlikimą) reglamentuojanti tvarka.

Pasak pranešėjų, biomedicininiai tyrimai jų įstaigoje būna klinikinio vaistinio preparato, medicinos prietaisų, stebėsenos, retrospektyviniai. Jie patvirtinti Lietuvos bioetikos komiteto arba Vilniaus regioninio biomedicininių tyrimų etikos komiteto ir jį vykdantys tyrėjai yra pavaldūs pagrindiniam tyrėjui. Studentų tiriamieji darbai dažniausiai būna apklausa ar duomenų rinkimas ir tokiam darbui leidimą išduoda Biomedicininių tyrimų koordinacinis centras. Už tyrimo vykdymą, duomenų konfidencialumą atsakingas darbo vadovas.

Pranešime pristatyta tyrimų atlikimo tvarka Santaros klinikose ir pateikta 2013-2017 m. statistinė informacija apie išduotus leidimus studentų tiriamiesiems darbams (277 leidimai) ir pasiskirstymą pagal mokymo instituciją (apie pusė leidimų išduodami Vilniaus universiteto medicinos ir filosofijos fakultetų studentams) ir sritį (apie pusė leidimų išduodami chirurgijos, gastroenterologijos, kardiologijos ir akušerijos-ginekologijos srities tyrimams).

Pranešėja kėlė klausimus dėl universiteto ir  sveikatos priežiūros įstaigos atsakomybių pasiskirstymo organizuojant edukacinį procesą, informacijos apie pacientų sveikatą teikimo studentams reikalavimus, studentų atsakomybę ir įsipareigojimus saugant asmens duomenis.

Kastytis Dapšys (Respublikinės Vilniaus psichiatrinės ligoninės Elektrofiziologinių tyrimo ir gydymo metodų skyriaus vedėjas ir Medicinos etikos komisijos pirmininkas) savo pranešime pasidalino Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės patirtimi, susijusia su studentų mokymu. Ligoninė dėl rezidentų yra pasirašiusi sutartį su Vilniaus universitetu. Trišalės sutartys (mokymo įstaiga-studentas-priimanti įstaiga) yra sudaromos studentų praktikos atvejais, tačiau taip pat studentai, pagal ligoninėje galiojantį Studentų praktikos atlikimo Viešojoje įstaigoje Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje tvarkos aprašą, privalo pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimą.

Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje taip pat atliekami ir tyrimai, sudarantys diplominių darbų pagrindą K. Dapšio teigimu, mokymo įstaigos suinteresuotos aukšta darbų kokybe, taip pat, kad būtų gauti etikos komitetų leidimai. Pirmininkas nurodė, kad biomedicininių tyrimų, kuriems išduotas regioninių biomedicininių tyrimų etikos komitetų leidimas yra nedaug. Taip pat tyrimai, kurie neįtakoja nei diagnostinių, nei gydymo procedūrų, yra aptariami įstaigos medicinos etikos komisijoje.

Pranešimo pabaigoje K. Dapšys iškėlė šiuos klausimus ir pasiūlymus diskusijai: 1) Ar sveikatos priežiūros įstaigos medicinos etikos komisijai užtenka kompetencijos įvertinti mokslinio darbo etinius klausimus; 2) Diplominiai darbai – sritis, kur MEK turėtų dalyvauti daugiau; 3) Reikalingos aiškesnės ir geriau apibrėžtos MEK galimybės reguliuoti studentų tiriamųjų darbų atlikimą.

VšĮ Centro poliklinikos Vidaus medicinos audito vadovė Vitalija Gelžinytė seminaro dalyvius supažindino su studentų mokymo organizavimu VšĮ Centro poliklinikoje.

VšĮ Centro poliklinika kasmet pasirašo sutartį su Vilniaus universitetu, kurios pagrindu priimami VI kurso studentai integruotai internatūrai (praktikai) į profesinės praktikos bazes universiteto nurodytam laikotarpiui pagal studentams paskirtus ciklus. Rengiami įsakymai dėl internų priėmimo praktikai (internatūrai) atlikti, studentai supažindinami su privalomais dokumentais. Paskirti studentų profesinės praktikos vadovai atlieka galutinį įvertinimą ir pasirašo programoje-dienyne, patvirtindami, kad studentas, baigęs numatytų studijų programos dalį, įgijo reikiamus praktinius įgūdžius.

Poliklinikoje įsteigtas Rezidentūros skyrius (30 etatų), kurio veiklos tikslas – užtikrinti visapusišką ir nepertraukiamą medicinos rezidentūros studijų organizavimą, rezidentūros studijų kokybę pagal Vilniaus universiteto parengtas programas, skirtas atitinkamai šeimos gydytojo ar gydytojo specialisto profesinei kvalifikacijai įgyti (sudaromos sąlygos įgyti teorinių žinių ir praktinių įgūdžių). Rezidentūros skyriaus veiklą organizuoja ir koordinuoja skyriaus vedėjas: organizuoja įdarbinamų gydytojų rezidentų paskirstymą rezidentų vadovams (>5 m. darbo stažas pagal profesinę kvalifikaciją), atsižvelgiant į dalykų ciklus ir rezidentūros laikotarpį, sudaro rezidentų ir jų vadovų darbo tvarkaraštį – grafiką, kontroliuoja jų veiklą. Su gydytojais rezidentais sudaromos terminuotos darbo sutartys, rezidentai pasirašytinai supažindinami su pareiginiais nuostatais, darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančiais bei kitais aktualiais dokumentais. Studentams atlikus praktiką pagal studijų programoje numatytus profesinės praktikos tikslus ir uždavinius, užpildomas kiekvieno praktiką atlikusios studento Praktinės veiklos įvertinimas pagal universiteto pateiktą formą.

Bendradarbiavimo sutarčių pagrindu į įstaigą atvyksta studentai iš Vilniaus bei Utenos kolegijų ir Mykolo Romerio universiteto. Profesinės veiklos praktikos tikslas – teorinių žinių ir praktinių įgūdžių įgijimas. Pasirašomos praktinio mokymo sutartys, studentai supažindinami su Vidaus tvarkos taisyklėmis ir kitais privalomais dokumentais. Paskiriami praktikos vadovai (>3 m. darbo patirtis srityje, atitinkančioje praktikos tematiką), kurie formuoja užduotis, kontroliuoja jų atlikimą bei įvertina praktinius įgūdžius.

Įstaigos Vidaus tvarkos taisyklėse numatyta, kad pacientas į mokymo procesą įtraukiamas tik jam sutinkant. Laikoma, kad pacientas, pasirašytinai susipažinęs su poliklinikos Vidaus tvarkos taisyklėmis, sutinka dalyvauti mokymo procese, o savo nesutikimą jis gali išreikšti raštu.

Apklausas ir jų atlikimą VšĮ Centro poliklinikoje reglamentuoja Aukštųjų mokyklų studentų/doktorantų apklausų, atliekamų VšĮ Centro poliklinikoje, tvarkos aprašas. Pagal šio aprašo nuostatas, norėdamas atlikti apklausą, studentas/doktorantas privalo: 1. pateikti, prašymą, nurodant apklausos temą, atliekamo tyrimo tikslus, numatomą apklausos atlikimo ir tyrimo baigimo datą; 2. pateikti aukštosios mokyklos kreipimąsi, patvirtinantį studento/doktoranto tyrimų sritį, temą, terminus; 3. pateikti aukštosios mokyklos studento/doktoranto darbo vadovo patvirtintą apklausos anketą;  4. Medicinos etikos komisijos leidimą, kai toks yra būtinas; 5. pasirašytą trišalę sutartį tarp studento/doktoranto, aukštosios mokyklos ir įstaigos.

Direktoriaus įsakymu paskiriamas apklausos atlikimo kuratorius (paprastai iš padalinio, susijusio su apklausos tematika), kuris koordinuoja studento/doktoranto apklausos atlikimą, anketų išdalijimą ir surinkimą padaliniuose, priežiūrą bei bendravimą su pacientais. Atlikęs tyrimą, studentas/doktorantas apklausos duomenis, patvirtintus aukštosios mokyklos atsakingo asmens, pateikia įstaigos direktoriui. Šie duomenys taip pat perduodami įstaigos Vidaus medicinos audito vadovui, kuris vykdo apklausų apskaitą įstaigoje bei teikia pasiūlymus dėl paslaugų kokybės gerinimo. Jeigu studentas/doktorantas nepateikia atliktos apklausos rezultatų, su kitais tos aukštosios mokyklos studentais/doktorantais sutartys dėl apklausų  atlikimo nesudaromos.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorės Žemynos Milašauskienės teigimu, Kauno klinikose studentų mokymo procesą Kauno klinikų struktūriniuose padaliniuose kontroliuoja struktūrinių padalinių vadovai. Taip pat Lietuvos sveikatos mokslų universitete veikia Bioetikos centras, kuris atlieka etinį studentų atliekamų tiriamųjų darbų, į kuriuos įtraukiami žmonės, vertinimą. Kauno klinikose taikoma tvarka išsamiai pateikiama ir interneto svetainėje http://www.kaunoklinikos.lt/kk/biomedicininiai-tyrimai-2/apklausu-organizavimo-tvarka.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Mokslo ir studijų koordinavimo tarnyba paruošė klinikinių tyrimų organizavimo, apklausų organizavimo, duomenų rinkimo iš medicininės dokumentacijos ir tyrimų, kurių objektas radiologiniai vaizdai, audiniai, organizavimo tvarkas.

Taip pat apklausos vykdytojas Kauno klinikoms turi pateikti raštišką prašymą, suderintą su mokslinio darbo ir klinikos vadovu, apklausai atlikti, bei pasirašyti sutartį, kuria jis įsipareigoja:

  • Apklausą pradėti vykdyti tik tada, kai bioetikos centras/komitetas įvertina apklausos tyrimo etiškumą ir duoda pritarimą arba nurodo, kad pritarimo nereikia.
  • Apklausą vykdyti tiksliai laikantis nurodytų terminų, vietos ir apklausiamų specialistų bei skaičiaus.
  • Apklausą vykdyti netrukdant padalinio darbo režimo.
  • Prieš apklausiant pacientus, išsiaiškinti su pacientą gydančiu gydytoju dėl galimybės apklausti pacientą, atsižvelgiant į jo psichinę ir bendrą sveikatos būklę.
  • Apklausą vykdyti griežtai laikantis klausimyne, kuris yra neatskiriama šios Sutarties dalis, nurodytų klausymų.
  • Baigus apklausą, apibendrintus apklausos rezultatus (1-2 psl. apimtis) per 1 mėn. pateikti Mokslo ir studijų koordinavimo tarnybai ir profilinės klinikos vadovui, kurioje buvo vykdoma apklausa;
  • Apklausos metu nepažeisti Paciento teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo bei kitų teisės aktų nuostatų.
  • Apklausos duomenis panaudoti tik tikslais, dėl kurių buvo organizuojama apklausa, griežtai laikytis surinktų duomenų anonimiškumo.
  • Prisiimti atsakomybę už publikuojamus apklausos duomenis.

Po sveikatos priežiūros įstaigų atstovų pranešimų sekė diskusija, kurioje aptarti pranešėjų kelti klausimai.

Antroji seminaro dalis buvo skirta diskusijai apie Medicinos etikos komisijų šviečiamosios funkcijos realizavimą sveikatos priežiūros įstaigose, pasidalinimui patirtimi apie kylančius sunkumus, iššūkius, gerąsias praktikas.

Vilniaus Lazdynų poliklinikos direktoriaus pavaduotoja medicinai ir slaugai ir įstaigos medicinos etikos komisijos pirmininkė Vaida Bernotienė perskaitė pranešimą „Personalo mokymas naudojant savo sukurtus vaizdo siužetus“, kuriame dalinosi Lazdynų poliklinikos medicinos etikos komisijos patirtimi mokymus darbuotojams, naudojant pačių sukurtus vaizdo siužetus. Vaizdo medžiaga iliustruoja įvairias kasdienes praktikas aptarnaujant pacientus ir skatina diskutuoti jų priimtinumą, sprendimo būdus. Mokymų metu darbuotojai prašomi patys įvertinti situaciją (mintis, rezultatus, pastangas) bei skatinami svarstyti, kokius kitus darbo principus galima taikyti šioje srityje? ieškoti alternatyvų (“minčių lietus”); ieškoti konkrečių sprendimų, kurie palengvintų konkretų darbą; 4) aptarti, kokios pagalbos reikia?

Pranešėjos teigimu, svarbu įvertinti tai, ką sako darbuotojai, ir tik vėliau pateikti savą požiūrį.

Pasak V. Bernotienės, siekiant išvengti konfliktų aptarnaujant pacientus, darbuotojai turi užtikrinti, kad kalbant telefonu ir aptarnaujant asmeniškai į polikliniką atvykusį pacientą nekiltų konfliktinių situacijų; Nepavykus išvengti konflikto, būtina išlaikyti pozityvų santykį su pacientu, ieškant abiem pusėms naudingo sprendimo, atitinkančio teisės aktų reikalavimus; Siekiant įvertinti konfliktų priežastis, darbuotojo konfliktų sprendimo gebėjimus ir pan., pokalbis telefonu bei vaizdas registratūroje yra įrašomi. Etikos komisijos pirmininkė pasiūlė šias konfliktų prevencijos priemones, nurodytas VšĮ Lazdynų poliklinikos Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimo programoje: periodiška vaizdo įrašų peržiūra ir aptarimas, individualūs pokalbiai, pažangos vertinimas, naujų bendravimo įgūdžių formavimas ir mokymas.

 


     Paskutinis atnaujinimas: 2018-01-05 14:00:51
 
Adresas:Algirdo g. 31, LT-03219, Vilnius

Tel. (8 5) 212 45 65, faks. (8 5) 260 86 40
El. paštas: lbek@bioetika.sam.lt

Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys apie Lietuvos bioetikos komitetą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188710595

Į viršų 

  © Lietuvos bioetikos komitetas.  Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web.